Jestem autorem następujących publikacji:

2021

Monografia, Spór o filozofię na gruncie współczesnej edukacji religijnej. Na marginesie sporu Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (tytuł roboczy),
(w przygotowaniu).

Publikacja artykułu, „Dydaktyka sporu” jako przykład postawy transformatywnej na gruncie polskiej edukacji religijnej,
(w przygotowaniu).

Publikacja artykułu, Czy możliwy paradygmat transformatywny w edukacji filozoficznej i etycznej w polskiej szkole w XXI wieku?
(w przygotowaniu).

Publikacja artykułu, Między konstruktywizmem a transformatywnością - wyzwania edukacji równościowej w polskiej szkole. Od teorii do praktyki.  
(w przygotowaniu).

2020

Rozdział w monografii, Manifest edukacyjny Slow Food Movement - między równością a różnorodnością, [w:] Edukacja równościowa. Tworzenia przestrzeni i warunków dla innego. red. M. Obrycka, G. Piekarski, M. Sałapata. Impuls. Kraków 2020.
Kup online:
https://www.impulsoficyna.com.pl

Publikacja artykułu, Znaczenie filozofii w konstruowaniu koncepcji edukacji religijnej. Współczesne odczytania sporu ks. Józefa Tischnera z przedstawicielami polskiego tomizmu (lata 1977-1978)ARS INTER CULTURAS, 9 (2020). https://doi.org/10.34858/AIC.9.2020.348.
Dostęp online: https://aic.apsl.edu.pl

2019

Publikacja artykułu, Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65.
Dostęp online: https://czasopisma.uksw.edu.pl

Rozdział w monografii, Józef Tischner a tradycja tomistyczna (w kontekście edukacji religijnej), [w:] Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, red. Lech Witkowski, Toruń 2019, s. 189-219.
Kup online: https://marszalek.com.pl

2018

Rozdział w monografii, „Spór o istnienie szkoły” - krytyczna edukacja ró(w/ż)nościowa, [w:] Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej, Gdańsk 2018, s. 389-404.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Redakcja naukowa numeru, Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, Karto-Teka Gdańska, 1(2)/ (2018) (współredakcja z Małgorzatą Obrycką)
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

Publikacja artykułu, Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych,  Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.2-18, (współautorstwo z Małgorzatą Obrycką)
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

Publikacja artykułu, Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii, Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.33-47.
Dostęp online: karto-teka.ptft.pl

2017

Publikacja artykułu, Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migration crisis,  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ, Korolenko National Pedagogical University, 2017, s. 3-7, (współautorstwo z Mirosławem Patalonem).
Dostęp online: http://dspace.pnpu.edu.ua

Monografia naukowa, pt. Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Rozdział w monografii, pt. Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017.
Kup online: http://wnkatedra.pl

Rozdział w monografii, pt. (Po)wolna edukacja religijna, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. Monika Humeniuk, Wrocław 2017, s.137-157.
Dostęp online: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl

Rozdział w monografii, Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. Irena Figurska, Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223.
Kup online: https://wydawnictwo.apsl.edu.pl

2016

Monografia naukowa, pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Słupsk 2016.
Kup online: http://wydawnictwo.apsl.edu.pl

Publikacja artykułu, "Slow edukacja" - od teorii do praktyki, Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy, Nr 2(3) 2016, s. 7-16.
Dostęp online: www.czasopismopedagogiczne.edu.pl

Publikacja artykułu, Powolni profesorowie w akademickiej kulturze szybkości, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2016, tom 19, nr 4(76), s. 139-150.
Dostęp online: www./terazniejszosc.dsw.edu.pl

Publikacja artykułu, Religia - powrót do źródeł, [w:] Pielgrzym, 12/2016, s. 14-17.
Dostęp online: http://www.pielgrzym.pelplin.pl

Rozdział w monografii, Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130.
Dostęp online: http://mcs.uni.wroc.pl

    2015

Publikacja artykułu, Filozofia powolności - odpowiedzią na wyzwania współczesności, [w:] Universitas Gedanensis, R.27, 2015, t. 50, s. 77-98.
Dostęp online: https://universitasgedanensis.wordpress.com

Rozdział w monografii, Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t.5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201.
Dostęp online:  https://issuu.com

Rozdział w monografii, Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64.
Kup online: http://wydawnictwo.apsl.edu.pl

Rozdział w monografii, pt. Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175.
Dostęp online: http://wirtualnirealni.irse.pl

    2014

Rozdział w monografii, Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131.
Kup online: http://www.marszalek.com

Rozdział w monografii, Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310.
Kup online: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

    2013

Publikacja artykułu pt. Pedagogika spotkania alternatywnym modelem współczesnej edukacji, [w:] Universitas Gedanensis, R.25, 2013, t. 45, s. 37-50.
Dostęp online: http://www.utw.diecezja.gda.pl

    2012

Rozdział w monografii, pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300.
Kup online: http://www.ksiegarniasiemiatycze.pl

Rozdział w monografii, pt. Krytyczna pedagogika religii, [w:] Ars Educandi, t.9. Pedagogika krytyczna dziś. Podstawy, dylematy i wybrane problemy, red. P. Stańczyk, Gdańsk 2012, s. 90-111.
Zob. http://nukat.edu.pl

    2011

Publikacja artykułu, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, [w]: Keryks: numer specjalny, red. C. Rogowski, Toruń 2011, s. 118-121.
Zob. http://www.marszalek.com.pl

    2008

Rozdział w monografii, pt. Autorytet w edukacji, [w:] Tolerancja a edukacja, red. M. Patalon, Gdańsk 2008, s. 78-91.
Kup online: http://www.academicus.pl

    2006

Publikacja artykułu internetowego, pt. Zło jako zjawa. Fenomenologiczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska J. Tischnera,
Zob. http://www.racjonalista.pl

    2005

Publikacja artykułu internetowego, pt. Fenomenalizm tomistyczny. Zło jako fenomen o statusie ontologicznym,
Zob. http://www.racjonalista.pl

   2004

Publikacja artykułu internetowego, pt. Zło jako brak. Klasyczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska M. A. Krąpca,
Zob. www.racjonalista.pl