Poniżej znajduje się lista moich działań na Uczelni:

      2016

Publikacja artykułu, Powolni profesorowie w akademickiej kulturze szybkości, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2016, tom 19, nr 4(76), s. 139-150.

Brałem udział w seminarium naukowym, pt. Praca socjalna w kontekście napięć międzyreligijnych, prowadzonym przez prof. Mirosława Patalona, Słupsk 2016.

Publikacja artykułu, "Slow edukacja" - od teorii do praktyki, Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy, Nr 2(3) 2016, s. 7-16.

Brałem udział w seminarium naukowym, pt. Filozofia organizmu A. N. Whiteheada w kontekście teoretycznych podstaw pracy socjalnej, prowadzonym przez dr Bogdana Ogrodnika, Słupsk 2016.

Brałem aktywny udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki, Białystok 2016.

Jestem autorem monografii naukowej, pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Słupsk 2016.

Publikacja artykułu, Religia - powrót do źródeł, [w:] Pielgrzym, 12/2016, s. 14-17.

Brałem aktyny udział w IV Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, sekcja plakatowa, pt. Slow edukacja - Plakat,  Gdańsk 2016.

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. (Nie)możliwa pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Personalne konteksty pracy socjalnej, red. R. Kozłowski, I. Figurska, Słupsk 2016, s. 1-20, (w druku, projekt Akademia Pomorska w Słupsku).

Brałem aktywny udział w V Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, pt. Slow edukacja od teorii do praktyki - zarys badań, Ustka 2016.

Jestem autorem artykułu, pt. Filozofia powolności - odpowiedzią na wyzwania współczesności, [w:] Universitas Gedanensis, R.28, 2015, t. 50, s. 1-20.

Jestem autorem i realizatorem projektu badawczo-rozwojowego w 2016-2019 roku, pt. Slow edukacja - realną alternatywą w pracy pedagogicznej i społecznej, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jestem autorem rozdziału w monografii, Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wiekuWrocław 2016, s.1-17, (w druku, projekt Uniwersytet Wrocławski).

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. (Po)wolna edukacja religijna, Wrocław 2016, s.1-20, (w druku, projekt Uniwersytet Wrocławski).

2015

Brałem aktywny udział w Konferencji Naukowo-Metodycznej, Edukacja Równościowa. Wyzwania - Potrzeby - Możliwości, pt. Pedagogika Slow strategią działania w edukacji równościowej, Słupsk 2015.

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcie horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdynia 2015, s. 161-175.

Brałem aktywny udział na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, pt. Pedagogika (po)wolności w edukacji religijnej, Wrocław 2015.

Jestem autorem rozdziału w monografii, Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64.

Brałem aktywny udział na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wielokulturowość- komunikacja na styku kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu, pt. Strategie komunikacji w Pedagogice Slow, Wrocław 2015.

Brałem aktywny udział na Konferencji, Pomyśl szkołę inaczej - (Re)thinking school, pt. Ruch Slow w edukacji, Gdańsk 2015.

Jestem autorem rozdziału w monografii, Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Różnice, edukacja i inkluzja, red. T. Szkudlarek, A. Komorowska-Zielony, Gdańsk 2015, s.191-201.

Jestem autorem i realizatorem projektu badawczo-rozwojowego w 2013-2015 roku, pt. Agatologia w pracy pedagogicznej i społecznej – pytanie o rozumienie dobra w przestrzeni indywidualnej, grupowej i społeczne, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jestem realizatorem projektu badawczo-rozwojowym w 2015 roku, pt. Personalistyczne konteksty pracy socjalnej, pod red. prof. Ryszarda Kozłowskiego, finansowanie ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Prowadzałem autorskie zajęcia, pt. Family counseling - Poradnictwo rodzinne, w języku angielskim dla zagranicznej grupy studentów, Słupsk 2014-2015.

2014

Uczestniczyłem w prohabilitacyjnym seminarium u prof. L. Witkowskiego, pt. Normatywność w naukach społecznych, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014.

Prowadziłem autorskie seminarium naukowe, pt. Filozofia dramatu Józefa Tischnera alternatywą w pracy socjalnej, w Zakładzie Pracy Socjalnej, w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014.

Brałem aktywny udział w Konferencji, Kreogeneracja 2014 - Podróż Q Przyszłości, pt. Kreatywny Nauczyciel- Panel ekspercki, Gdańsk 2014.

Współorganizowałem Sympozjum Naukowe, pt. Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Słupsk 2014.

Brałem aktywny udział w Sympozjum Naukowym, Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, pt. Pedagogika dramatu Józefa Tischnera modelem działania w pracy socjalnej, Słupsk 2014.

Jestem autorem rozdziału w monografii, Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131.

Byłem opiekunem studentów kierunku Praca Socjalna - tryb stacjonarny, rok pierwszy, w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013-2016 .

Jestem autorem rozdziału w monografii, Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310.

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Pracy Socjalnej w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Akademii Pedagogicznej w Słupsku, pt. Pedagogika społeczna, Metodologia nauk społecznych, Problemy i zagrożenia społeczne, Słupsk 2013-2015.

2013

Jestem autorem projektu badawczo-rozwojowego w 2013 roku, pt. Projekt działania pracowni pedagogiki religii na Uniwersytecie Gdańskim, finansowanie ze środków Uniwersytetu Gdańskiego.

Jestem autorem artykułu pt. Pedagogika spotkania alternatywnym modelem współczesnej edukacji, [w:] Universitas Gedanensis, R.25, 2013, t. 45, s. 37-50.

Moderowałem i prowadziłem sekcję panelową na VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Religia a edukacja, Gdańsk 2013.

Brałem aktywny udział w VIII Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku, pt. Edukacja religijna w Polsce - między tradycją a emancypacją, Gdańsk 2013.

Obroniłem rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pt. Pedagogika religii Józefa Tischnera. Poszukiwanie nowego modelu edukacji religijnej, Gdańsk 2013.

2012

Brałem aktywny udział w Konferencji Naukowej, Pedagogika krytyczna dziś. Pytania o teorię i praktykę, pt. Krytyczna pedagogika religii, Gdańsk 2012.

Byłem autorem i prowadzącym fakultet na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pt. Pedagogika religii, Gdańsk 2012-2013.

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pt. Pedagogika religii oraz Wiedza o religiach i sektach, Gdańsk 2011-2013.

Brałem aktywny udział w II Konferencji Dydaktyczno-Metodycznej, Jak uczyć by nauczyć? O odważnym nauczaniu filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia, pt. Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej, Warszawa 2012.

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300.

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. Krytyczna pedagogika religii, [w:] Pedagogika krytyczna dziś. Podstawy, dylematy i wybrane problemy, P. Stańczyk, Gdańsk 2012, s. 90-111.

Prowadziłem wykład otwarty na Pomorskiem Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Pedagogika spotkania Józefa Tischnera, Gdańsk 2012.

2011

Jestem autorem artykułu, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, [w]: „Keryks: numer specjalny, red. C. Rogowski, Toruń 2011, s. 118-121.

Brałem aktywny udział na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, Autorytet - czy potrzebny w procesie edukacji? pt. Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania, Olsztyn 2011.

2010

Brałem aktywny udział na Polsko-Niemieckim Kongresie Pedagogiki Religii, Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii, pt. Józef Tischner jako pedagog religii, Olsztyn 2010.

2008

Jestem autorem rozdziału w monografii, pt. Autorytet w edukacji, [w:] Tolerancja a edukacja, red. M. Patalon, Gdańsk 2008, s. 78-91.

2007

Współorganizowałem Międzynarodową Konferencję Naukową, pt. Tolerancja a edukacja, Gdańsk 2007.

Brałem aktywny udział na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Tolerancja a edukacja, pt. Autorytet w edukacji, Gdańsk 2007.

2006

Jestem autorem artykułu internetowego, pt. Zło jako zjawa. Fenomenologiczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska J. Tischnera, www.racjonalista.pl/kk.php/s,3913/2006.

2005

Jestem autorem artykułu internetowego, pt. Fenomenalizm tomistyczny. Zło jako fenomen o statusie ontologicznym, www.racjonalista.pl/kk.php/s,3896/2005.

Prowadziłem wykład otwarty na Pomorskiem Towarzystwie Filozoficzno-Teologicznym, pt. Spór o kształt polskiego myślenia - czyli dyskusja Tischnera ze szkołą lubelską, Gdańsk 2005.

2004

Jestem autorem artykułu internetowego, pt. Zło jako brak. Klasyczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska M. A. Krąpcawww.racjonalista.pl/kk.php/s,3907/2004.