Aktualnym projektem badawczym jest:

Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną.
Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkulturowym.

 

Projekt jest podzielony na trzy części i szczegółowo zaplanowany w czasie (część teoretyczna, empiryczna oraz komparatystyczna). Tematem mojego projektu badawczego oraz publikacji monograficznej, jest zbadanie potencjału edukacyjnego oraz społecznego paradygmatu interreligijnego i interkulturowego na polu polskiej edukacji religijnej oraz projektów socjalnych.

Pierwsza część, czyli badania teoretyczne i komparatystyczne realizowane są systematycznie od kilku lat, z czego posiadam opracowania w postaci artykułów, rozdziałów w monografii oraz książkę pod redakcją.

Druga część, zaplanowana na rok 2020-2022 dotyczy pracy nad monografią oraz cyklu artykułów, stricte w problematyce polskiej pedagogiki religii (w kontekście badań filozoficznych i społecznych). Celem szczegółowym jest wydanie w 2020/21 roku opracowywanej monografii o roboczym tytule: Dyskusje wokół filozofii chrześcijańskiej - jako spór o kształt edukacji religijnej, oraz cyklu artykułów dotyczących roli społecznych i filozoficznych badań w polskiej pedagogice religii.

Efektem końcowym (trzecia część) ma być zebranie wszystkich materiałów w postaci monograficznej i wydanie całości w roku 2022, jako krytycznego opracowania stanu polskiej pedagogiki religii w odniesieniu do potrzeby poszukiwania nowych strategii edukacji religijnej w Polsce w XXI wieku.

Całość mojej pracy badawczej ma na celu włączenie się dyskurs teoretyczny problematyki pedagogiczno-religijnej poprzez zebranie i porównanie różnorodnych metod, strategii i narzędzi w polskiej pedagogice religii (uwzględniając różne tradycje religijne i wyznania oraz różną metodologię badań). To z kolei ma na celu zabranie głosu i aktywne uczestnictwo w toczącej się dyskusji na temat potrzeby zmian systemowych, instytucjonalnych i metodycznych na polu polskiej edukacji religijnej.

 

Dotychczasowe badania w zakresie pedagogiki religii:

 1. Dąbrowski, Najbardziej aktualne opracowania, zob. TUTAJ.
 2. Dąbrowski, Józef Tischner a tradycja tomistyczna (w kontekście edukacji religijnej), [w:] Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, red. Lech Witkowski, Toruń 2019, s. 189-219;
 3. Dąbrowski, Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65;
 4. Dąbrowski, „Spór o istnienie szkoły” - krytyczna edukacja ró(w/ż)nościowa,[w:] Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej, Gdańsk 2018, s. 389-404;
 5. Dąbrowski, (red. nauk.) Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, Karto-Teka Gdańska, 1(2)/ (2018);
 6. Dąbrowski, Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych,  Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.2-18;
 7. Dąbrowski, Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii, Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.33-47;
 8. Dąbrowski, Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017;
 9. Patalon, Dąbrowski, Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migration crisis, ТЕОРІЯТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯІ ВИХОВАННЯ, Korolenko National Pedagogical University, 2017, s. 3-7;
 10. Dąbrowski, (Po)wolna edukacja religijna, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. Monika Humeniuk, Wrocław 2017, s.137-157;
 11. Dąbrowski, Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016;
 12. Dąbrowski, Religia - powrót do źródeł, [w:] Pielgrzym, 12/2016, s. 14-17;
 13. Dąbrowski, Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t.5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201;
 14. Dąbrowski, Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64;
 15. Dąbrowski, Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131;
 16. Dąbrowski, Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310;

Poniżej posty dotyczące projektów badawczych

 

1 2 3 4 7

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress