Aktualnym projektem badawczym jest:

Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną.
Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkulturowym.

 

Projekt jest podzielony na trzy części i szczegółowo zaplanowany w czasie (część teoretyczna, empiryczna oraz komparatystyczna). Tematem mojego projektu badawczego oraz publikacji monograficznej, jest zbadanie potencjału edukacyjnego oraz społecznego paradygmatu interreligijnego i interkulturowego na polu polskiej edukacji religijnej oraz projektów socjalnych.

Pierwsza część, czyli badania teoretyczne i komparatystyczne realizowane są systematycznie od kilku lat, z czego posiadam opracowania w postaci artykułów, rozdziałów w monografii oraz książkę pod redakcją.

Druga część, zaplanowana na rok 2019-2021 dotyczy pracy nad monografią oraz cyklu artykułów, stricte w problematyce polskiej pedagogiki religii (w kontekście badań filozoficznych i społecznych). Celem szczegółowym jest wydanie w 2020/21 roku opracowywanej monografii o roboczym tytule: Dyskusje wokół filozofii chrześcijańskiej - jako spór o kształt edukacji religijnej, oraz cyklu artykułów dotyczących roli społecznych i filozoficznych badań w polskiej pedagogice religii.

Efektem końcowym (trzecia część) ma być zebranie wszystkich materiałów w postaci monograficznej i wydanie całości w roku 2022, jako krytycznego opracowania stanu polskiej pedagogiki religii w odniesieniu do potrzeby poszukiwania nowych strategii edukacji religijnej w Polsce w XXI wieku.

Całość mojej pracy badawczej ma na celu włączenie się dyskurs teoretyczny problematyki pedagogiczno-religijnej poprzez zebranie i porównanie różnorodnych metod, strategii i narzędzi w polskiej pedagogice religii (uwzględniając różne tradycje religijne i wyznania oraz różną metodologię badań). To z kolei ma na celu zabranie głosu i aktywne uczestnictwo w toczącej się dyskusji na temat potrzeby zmian systemowych, instytucjonalnych i metodycznych na polu polskiej edukacji religijnej.

 

Dotychczasowe badania w zakresie pedagogiki religii:

 1. Dąbrowski, Józef Tischner a tradycja tomistyczna (w kontekście edukacji religijnej), [w:] Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, red. Lech Witkowski, Toruń 2019, s. 189-219;
 2. Dąbrowski, Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65;
 3. Dąbrowski, „Spór o istnienie szkoły” - krytyczna edukacja ró(w/ż)nościowa,[w:] Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej, Gdańsk 2018, s. 389-404;
 4. Dąbrowski, (red. nauk.) Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych, Karto-Teka Gdańska, 1(2)/ (2018);
 5. Dąbrowski, Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych,  Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.2-18;
 6. Dąbrowski, Fenomenologiczne badania społeczne inspiracją dla polskiej pedagogiki religii, Karto-Teka Gdańska, 1/2 (2018), s.33-47;
 7. Dąbrowski, Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością, [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017;
 8. Patalon, Dąbrowski, Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migration crisis, ТЕОРІЯТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯІ ВИХОВАННЯ, Korolenko National Pedagogical University, 2017, s. 3-7;
 9. Dąbrowski, (Po)wolna edukacja religijna, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. Monika Humeniuk, Wrocław 2017, s.137-157;
 10. Dąbrowski, Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016;
 11. Dąbrowski, Religia - powrót do źródeł, [w:] Pielgrzym, 12/2016, s. 14-17;
 12. Dąbrowski, Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t.5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201;
 13. Dąbrowski, Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64;
 14. Dąbrowski, Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131;
 15. Dąbrowski, Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310;

Poniżej posty dotyczące projektów badawczych

 

Badania społeczne

with Brak komentarzy

Niniejszy tekst jest próbą ujawnienia szerokiego kontekstu analiz społecznych obecnych w filozofii Edmunda Husserla, socjologii fenomenologicznej Alfreda Schütza oraz twórczości Józefa Tischnera, a które mogą stać się ciekawą przestrzenią interpretacyjną dla aktualnych problemów polskiej p.r.

Religia vs Filozofia?

with Brak komentarzy

Poniższy artykuł jest kontynuacją moich poszukiwań inkluzyjnej (otwartej, włączającej, interdyscyplinarnej) strategii łączenia edukacji religijnej z edukacją filozoficzną w polskiej szkole. Jest to próba odnalezienia elementów koherentnych i spójnych w przestrzeni dydaktyki i metodyki nauczania…

1 2 3 4

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress